upravujeme...
DŮLEŽITÉ INFORMACE A PRAVIDLA PRO RODIČE

Vážení rodiče, děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali přihlášením vašeho dítěte do našich kroužků Klubu Zaškolák v CVČ Měšice.

1. Přihlášení do kroužku

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku, pokud Klub Záškolák obdrží od rodičů vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku a má uhrazené kroužkovné. Přihlášku lze obdržet v tištěné verzi v recepci CVČ, nebo si ji stáhnout na našich webových stránkách  ZDE . Tuto přihlášku je třeba vytisknout, opatřit podpisem rodiče (zákonného zástupce) a následně předat na první lekci lektorovi. V případě, že takto vyplněná a podepsaná přihláška nebude včas lektorovi předána, nemusí být dítě na lekci kroužku lektorem vpuštěno, a to i přesto, že je kroužek zaplacen. 

Vyplněnou přihlášku můžete také odevzdat v recepci CVČ Měšice, zaslat e-mailem klubzaskolak@cvcmesice.cz, nebo na adresu CVC Měšice, Nosticova 590, 250 64 Měšice. V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1.pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2.pololetí. Pokud nebude dítě ve 2.pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte písemně na mail a to nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dítě kroužek začalo navštěvovat. 

2. Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku, pouze pokud je zdrávo, prozatím absolvovalo všechna povinná očkování, a že dítěti nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, neprodleně informujte lektora a nezapomeňte to uvést i do přihlášky /tyto informace prosím pište z druhé strany papírové přihlášky/.

3. Počet lekcí

Za celý školní rok odučíme 30 lekcí, kroužky končí závěrečnou 30. lekcí a předáním vysvědčení, což většinou vychází na přelom května a června. Naše pololetí = 15 lekcí, se nijak neztotožňuje s pololetím školy, končí po odučení 15. lekce.

 ZDE  naleznete rozpis přesných termínů, kdy budou kroužky v úterý probíhat. V případě odpadnutí lekce, která není nahrazena, se ukončení kroužku posouvá o týden dále.

Rozpis kroužků ZDE

4. Odpadlá lekce

V případě absence lektora uděláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechny lekce za celý školní rok. O náhradním termínu kroužku či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím zaslaného e-mailu, SMS zprávou nebo dopisem, který lektor předá dětem.

5. Evidence lekcí

Lektoři vedou elektronickou evidenci činností na jednotlivých lekcích prostřednictvím elektronického registračního systému Auksys, kde je možné kontrolovat docházku svého dítěte

6. Platba kroužku - úhrada kroužkovného

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné ve dvou splátkách. (1. splátka = 15 lekcí).

Platbu je třeba uhradit na základě potvrzení o přijetí dítěte do kroužku, které obdržíte mailem. První splátka musí být uhrazena  nejpozději do termínu druhé lekce kroužku. 2. splátka potom musí být uhrazena nejpozději do konce prvního pololetí (to je do 15. lekce kroužku). Kroužkovné se platí převodem dle platebních podmínek, nebo hotovostně v recepci CVČ Měšice. Pokud není kroužkovné v těchto termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá Klub Zaškolák za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost. 

V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím mailu, sms zprávou či písemnou upomínkou. Pokud ani poté nebude kroužkovné uhrazeno, bude případ předán k vymáhání advokátní kanceláři, náklady s tímto vymáháním spojené + administrativní poplatek vyčíslen na 110,- Kč spojený s upomínkami, bude povinen uhradit rodič.  

Jestliže dítě navštíví min. 5 lekcí, nemá stále zaplaceno a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost požadovat úhradu kroužku v plné výši + administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 110,- Kč.

Jestliže dítě navštíví 2-4 lekce, nemá stále zaplaceno, nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost požadovat úhradu kroužkovného za počet odchozených lekcí + administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 110,- Kč. 

Peníze nevracíme, převádíme do dalšího platebního období nebo na jiný kroužek, více v bodu č. 9.

V případě absence dítěte na kroužkové hodině (méně jak 5x za sebou), neposkytujeme žádnou finanční, či jinou kompenzaci.

7. Řád upomínek

I. dítě chodí na kroužek a nemá ve sjednané lhůtě zaplaceno:

a) odeslání upomínky mailem, sms zprávou či písemnou upomínkou na adresu zákonného zástupce k úhradě kroužkovného, úhrada musí proběhnou nejpozději do 5 prac. dnů od obdržení upomínky

b) předání věci AK k vyřízení, která bude v zastoupení kroužků pohledávku vymáhat, kroužkovné bude již navýšeno o administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 110,- Kč 

II. dítě nemá ve sjednané lhůtě zaplaceno, na kroužek již nechodí, odchozeno 2-4 lekcí:

a) odeslání upomínky mailem, sms zprávou či písemnou upomínkou na adresu zák. zástp. k úhradě poměrné části kroužkovného (2-4lekce), kroužkovné za počet odchozených lekcí (2-4) bude navýšeno o administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 110,- Kč, úhrada musí proběhnou nejpozději do 5 prac. dnů od obdržení upomínky 

b) předání věci AK k vyřízení, která bude v zastoupení kroužků pohledávku vymáhat. 

III. dítě nemá ve sjednané lhůtě zaplaceno, na kroužek již nechodí, odchozeno 5 lekcí:

a) odeslání upomínky mailem, sms zprávou či písemnou upomínkou na adresu zák. zástupci k úhradě celého kroužkovného, které bude navýšeno o administrativní náklady spojené s upomínkou ve výši 110,- Kč, úhrada musí proběhnou nejpozději do 5 prac. dnů od obdržení upomínky 

b) předání věci AK k vyřízení, která bude v zastoupení kroužků pohledávku vymáhat. 

Výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

8. Pozdní - dodatečné přihlášení

Pozdní přihlášení do kroužku – dítě / rodič musí předat Klubu Zaškolák vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku, přihlášku obdržíte v recepci CVČ Měšice, nebo ZDE. Vyplněnou přihlášku můžete předat v recepci CVČ Měšice, zaslat nám na e-mail, nebo na korespondenční adresu. Poté Vám budou zaslány informace o způsobu a výši úhrady kroužkovného.

9. Převedení kroužkovného

Peníze nevracíme, převádíme do dalšího platebního období nebo na jiný kroužek, v případě, že je vaše dítě na kroužku nepřítomno z důvodu nemoci více než 5x za sebou, převedeme vám poměrnou část kroužkovného sníženou o administrativní náklady do následujícího platebního období na základě vaší žádosti a lékařského potvrzení zaslané či předané v CVČ Měšice. 

10. Zrušení kroužku a první lekce

Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů Klubu Zaškolák, je rodičům na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek, číslo účtu), která je zaslána e-mailem či na adresu CVČ Měšice, navrácená poměrná část peněz za neodchozené lekce.

Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci nenavštěvovat, je rodičům vrácena celá platba na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek, číslo účtu) doručené do pěti dnů od konání první lekce, e-maile či na adresu CVČ Měšice.

11. Kdy nebude dítě vzato na kroužek

- pokud nebude do stanoveného data uhrazeno kroužkovné (v hotovosti nebo převodem), lektor předá dětem upomínku, na základě které je rodič povinen na další lekci dodat doklad o provedené platbě (může i e-mailem), pokud se tak nestane, nebude dítě vzato na lekci a lektor ani Klub Zaškolák za dítě nepřebírá zodpovědnost

- neobdržíme-li od dítěte či rodiče řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku (přestože by měl již kroužkovné uhrazené)

- nebude-li dítě vhodně oblečeno na daný kroužek (sportovní oblečení + obuv do tělocvičny)

- ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno ve ŠD, pokud do ní dochází, pokud ne, bude posláno domů, zůstane ve třídě MŠ, lektor ani Klub Zaškolák za dítě nepřebírá zodpovědnost

12. Co s sebou na kroužek

V nabídce našich kroužků -  ZDE , naleznete u každého oboru kroužku informaci o tom, co mají mít děti s sebou na kroužek.

13. Cena kroužku

Konkrétní částku a co je v ceně kroužku, naleznete na našich webových stránkách v  ceníku . Dětem doporučujeme mít na kroužky vhodné oblečení – doporučení naleznete u každého kroužku na našich webových stránkách. 

14. Pomůcky

Většina pomůcek je zahrnuta v ceně kroužků, jen ve výjimečných případech bude dětem písemně sděleno, co a kdy sebou na kroužek budou potřebovat.

15. Naše společné lekce

Měšický jarmark - třikrát ročně pořádáme jarmark, kde děti prezentují své dovednosti, vy i děti budete o této akci informováni prostřednictvím pozvánky, kterou dítě obdrží s časovým předstihem na kroužku. Nebo vám bude zaslán informativní mail. Pokud máte zájem, aby se vaše dítě této akce zúčastnilo, prosíme, o vyplnění přihlášky a předání lektorovi/ce. Bez včasně odevzdané přihlášky, nebude dítě na akci přihlášeno a vzato.

16. Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě! A proto:

1. všichni naši lektoři procházejí přijímacím řízením,  doložení ověřených referencí a trestní bezúhonnosti

2. všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi, a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami

3. společnost je řádně pojištěna

17. Kontrola kroužků

O obsahu každého kroužku Vás budeme informovat na nástěnce ve školním zařízení na našich „klubových“ letáčcích, pozvánkou, informačním letákem či e-mailem. 

18. Zahájení vzdělávání a vyučovací jazyk

Datum zahájení vzdělávání je stejné jako datum první lekce konkrétního zájmového vzdělávání. Vyučovací jazyk všech forem zájmového vzdělávání je čeština.
 

19. Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím pro  propagační a reklamní účely Klubu Zaškolák, tj. zejména jejich umístění na webové stránky www.klub-za-skolak.webnode.cz a www.cvcmesice.cz , použití v jejich reklamních, či výukových materiálech a umístění na FB profil. 

20. Zpracování osobních údajů

Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobními údaji se mají na mysli údaje požadované na „Přihlášce“, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků společnosti, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje klientů budou zpracovány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Rodič se tímto zavazuje poskytnout společnosti pravdivé osobní údaje o svém dítěti přihlášeném do kroužku a v případě změny v těchto osobních údajích v době, kdy dítě navštěvuje kroužek, tyto změny oznámit bez zbytečného odkladu společnosti (oznámení změny v osobních údajích klienta lze učinit i prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané společnosti). 

21. Spolupráce

Kdykoliv nám zavolejte dotaz nebo přání, budeme vám také vděčni za jakékoliv negativní či pozitivní upozornění. Pokud se dozvíme sebemenší problém okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti vás a vašich dětí. 

Děkujeme, že jste tyto důležité informace dočetli až sem a na vaše dítě se v kroužku už moc těšíme :-)

Klub Zaškolák Měšice

 

KONTAKTNÍ OSOBA

Iveta Kameníková
koordinátorka Klubu ZaŠkolák

☎ 777 267 817
✉ klubzaskolak@cvcmesice.cz